Tuesday, September 12, 2017

Մէքթուպ իմ Պէպկօն “A Letter To My Grandpa”

Մէքթուպ իմ Պէպկօն “A Letter To My Grandpa”
Արա Քէշիշեան (by Ara Kechichian)
Իրօզէս միէջ երբ ըսքի տիսու (In my dream when I saw you)
Իկօծերէ բուն մը էսիլա, (You had come to say something.)
Ըսքի շոտ նաղւուօծ գըտու, (I saw you much troubled)
Հուօխ կուներէ դոն նաղուիլա. (You were right to be angry.)
Վերուցը ձառիդ զես վախցուցի (A stick in your hand, you made me afraid)
Սբիտուօկ ըրրուօխ, սբիտուօկ մուրօք (White garment, white beard)
Ըսքի ընծատ չտիսուօծերէմ պէպօկ: (I had not seen you like that, Grandpa.)
Իկուօծէրէ զէս նասադիլա (You had come to visit me)
Նայուածքեդ միէջ կարօտ տիսու (I saw a longing in your gaze)
Քեսպու խուղէն, հաւէն, ջրէն, (For the land, the air and the water of Kessab.)
Եարսօն տէրվին կարօտ տիսու: (I saw a thirty-years long, longing.)
Գուտիմ տօնիս դիժուօր գտուօր (I know you found my house with difficulty)
Քեսուօպ փըխվուօծի իսուօր, (Kessab has changed nowadays.)
Ձիր թուօղը դիժուօր գտուօր (You had difficulty finding your ward)
Շինուօծ տոնդ չիգու իսօր:  (The house you built exists no more.)
Բեդվիցուօ՞ր տնկուօծ թիթինէդ (Did you look for the mulberry tree you planted?)
Կէսլէդ իլան ընկուզինէդ (the Laurel tree and the walnut tree?)
Թընտըրէն տիէղը մինք ծախիցունք (The oven place, we sold it)
Պաղչէն տիեղը պինա շինցունք (We had a building erected in the orchard)
Պալինց պատռօյնիլի ճամբիցունք (We got rid of the Balent’s section)
Էնուր տիէղը օթօմպիլ արունք (and bought a car instead)
Նուր նուր բէնիր շուօտ գնիցունք (We purchased many and many new things)
Նուր նուր Քեսօպ մը մինք շինցունք։ (We built a new Kessab.)
«Ըզքը հեմու սեկկու» էսի. (“It is now that I  just died”, you said.)
Հուօխ կուներէ դոն էսիլա (You were right to say so)
Հուօխ կուներէ դոն նաղվիլա (You were right to be angry)
Հուօխ կունես դոն զէս ծիծիլա (You have the right to beat me)
Կրէքէն միէջը զէս բէդդիլա (To cast me in a fire)
Հուօխ կուներէ դառնում կեսիմ: (You had a right to return to say.)
Միէկ իշիլուօն, հեսկըցու ըզմէտքիդ (In one glance, I understood you)
Ան թագգան, բացայ ըզվէրքիդ (At that very moment I opened your wounds)
Մարաս տրվւուօծ մի Քեսուօպը (Kessab is a legacy handed to us)
Վասիուօթ իրուօծ ձիր թոռնիրէն. (Destined for passing it on to our grandchildren.)
Տիէր ըննիլա միր խուղիրէն. (Claiming ownership of our lands)
«Խուղը, չծախվէր» էսի (“the land cannot be sold”, you said)
«Խուղը, զիսսանը կը պիհի»: (“The land sustains the person”.)
Հուօխ կոներէ դոն էսիլա (You had a right to say so)
իմ մինէն դոն նաղվիլա: (and be angry at me.)
Բացա զաչքիս, չիգուօս պէպօկ, (I opened my eyes, you were not there, Grandpa)
Նաղւուօծ գէցի, մուրթուօ՛ր պէպօկ (You left troubled, do not go, Grandpa)
Քաշքա եարանչ դոն ուգերէ, (I wish you had come earlier,)
Իմ կօյր աչքը դոն բեներէ. (Opened my blinded eyes.)
Կը խուստենում իս քի պէպօկ. (I promise you, Grandpa)
Տիեր ըննիլա, միր խուղիրէն. (To safeguard our lands)
մարաս տըրւուօծ պէպկինիրէն, (given to us as a legacy by our elders.)
դարձէ՛, դարձէ՛, էնոշ պէպօկ (come back, come back, sweat Grandpa)
Կը խուստենում իս քի պէպօկ (I promise you, Grandpa)
Տիէր ըննիլա միր խուղիրէն (to guard our lands)
Մարաս տըրւուօծ պէպկինիրիէն (the legacy of our elders)
Դարձէ՛, դարձէ՛ քուօղցըր պէպօկ: (Come back, come back, Sweet Grandpa.)


No comments:

Post a Comment